Prijaté opatrenia a prevencia

Od 1. januára sa zavádza prísny lockdown. Výnimky z lockdownu sú:

• Cesta do a zo zamestnania
• Cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov
• Cesta na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov
• Cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti
• Cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19
• Cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst
• Cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
• Vychádzka so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cesta spojená so zdravotnou starostlivosťou o zvieratá
• Cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia
• pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade Košíc v rámci územia mesta
• Cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
• Cesta dieťaťa a jeho doprovodu do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy
• Cesta osoby do a zo školy alebo školského zariadenia
• Cesta osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Prevencia

•Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
•Na hygienu rúk dbajte vždy pri zakašľaní alebo kýchaní, pri starostlivosti o chorého človeka, pri kontakte s jedlom a podobne.
•Nedotýkajte neumytými rukami očí, nosa ani úst.
•Pri kašľaní a kýchaní si zakryte ústa a nos jednorazovou vreckovkou alebo použite rukáv, nie ruky!
•Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
•Pokiaľ máte príznaky ochorenia, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.
•V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
•Vyhnite sa kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami a tiež zvieratami na farmách.
•Mimo svojho bydliska noste ochranné jednorazové, alebo textilné rúško.

Nariadenia platné od 19.12.

• Rúška sú povinné aj v exteriéri. Nie je povinné ich používať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
• Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
• Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri, v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
• Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.
• Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9.00 do 11.00 hod.

Odporúčania

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR
•Obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.
•Nedávať deti do opatery starým rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.
•Odporúčanie pre seniorov, aby vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi, a aby MHD využívali iba v nevyhnutných prípadoch.

Karanténne opatrenia

Od pondelka 21. decembra 2020 od 0:00 platí povinnosť domácej izolácie po príchode na Slovensko pre všetky osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Veľkú Britániu. Už nie je možné jej predísť preukázaním sa výsledkom RT-PCR testu. Každý občan prichádzajúci z Veľkej Británie sa musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe www.gov.uk a na požiadanie sa preukázať potvrdením o splnení tejto povinnosti polícii. Osoba v izolácii bude na COVID-19 testovaná najskôr na piaty deň po zaregistrovaní na webe. Ak bude test negatívny, izolácia sa končí.
• Od 16. novembra sú v zozname menej rizikových krajín Austrália, Grécko, Lotyšsko, San Marino, Bulharsko, Írsko, Maďarsko, Slovinsko, Cyprus, Island, Monako, Spojené kráľovstvo, Čínska ľudová republika, Japonsko, Nemecko, Švajčiarsko, Dánsko, Južná Kórea, Nórsko, Švédsko, Estónsko, Kanada, Nový Zéland, Taliansko, Faerské ostrovy, Lichtenštajnsko, Poľsko, Taiwan, Fínsko, Litva, Rakúsko, Vatikán.
• Povinnosť zaregistrovať sa na web stránke http://korona.gov.sk/ehranica, a to najneskôr pri vstupe,
• Povinnosť ísť do izolácie v domácom prostredí až do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 - ak výsledok testu nezískajú a priebeh izolácie je bezpríznakový, tak izolácia končí dovŕšením 10. dňa.
• Alternatívne k povinnostiam registrácie a izolácie sa môžu osoby preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72 hodín vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky.
• Aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky stanovuje aj výnimky z týchto pravidiel. Vzťahujú sa aj na tzv. pendlerov, ktorí však majú nosiť pri sebe vyplnené a zamestnávateľom potvrdené tlačivo o tom, že pracujú na území susedného štátu. Vzor tlačiva je v prílohe vyhlášky.
• Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a pod.)

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Aké hygienické požiadavky musia novootvorené prevádzky zaviesť?

-Vstup len s rúškom

-Prevádzka musí zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice – ideálne oboje

-Prevádzky musia zabezpečiť dvojmetrové odstupy v rade

-Na 25 metrov štvorcových môže byť v prevádzke len jeden zákazník

-Za nerešpektovanie opatrení môže byť udelená pokuta do 20-tisíc eur

Potrebujem dezinfekciu pre moju firmu, viete mi ju poskytnúť?

Mesto Košice momentálne neposkytuje dezinfekčné prostriedky pre súkromné firmy ani domácnosti.

Potrebujeme respirátory, aby sme sa dokázali dôkladne chrániť, ako sa k nim dostaneme?

Respirátory sú momentálne nedostatkovým tovarom. Mesto aj štát sa ich snaží distribuovať medzi ľudí, ktorí pracujú v prvej línii v kontakte s pacientmi. Predaj respirátorov bežnej verejnosti bude zakázaný. Človek, ktorý nosí respirátor totiž chráni len seba, ale nie iných ľudí vo svojom okolí. Tí, ktorí už respirátory nosia, ich budú musieť podľa ministra mať prekryté ochranným rúškom.