Školy a školské zariadenia

22. júna sa opäť otvoria všetky školy

Od 22. júna sa opäť otvoria všetky školy, účasť v nich však bude dobrovoľná.

Zápis do prvého ročníka bude prebiehať elektronicky

Ak to technické podmienky zákonných zástupcov detí nedovoľujú, zápis sa uskutoční v priestoroch základnej školy bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.

Školské jedálne môžu vydávať stravu

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a sociálne znevýhodneným deťom.

Spustili sme projekt domáceho vyučovania a starostlivosti o detí

Pedagógovia zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice chodia dobrovoľne do rodín pracovníkov v prvej línii vyučovať deti počas výkonu služby ich rodičov. Táto služba je určená pre školopovinné deti zdravotníkov, záchranárov, policajtov, pracovníkov záchranných a bezpečnostných zložiek, vodičov a ďalších, ktorí v súčasnosti pomáhajú zvládnuť Košičanom tieto náročné časy.
Záujem o túto formu pomoci môžete prejaviť na telefónnom čísle call centra: 055/64 19 100 alebo mailom na pomoc@kosice.sk

Poplatky na ZŠ, ZUŠ a v jazykových školách sa uhrádzajú

Vyučovanie v týchto školských zariadeniach prebieha dištančnou a online formou. Keďže je vyučovací proces zachovaný, poplatky sa uhrádzajú.

Prijímacie a záverečné skúšky môžu prebiehať

Maturitné, prijímacie záverečné a absolventské skúšky sa môžu uskutočniť za prísnych bezpečnostných podmienok.
Skúšky sa musia realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia.
Vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 metre.
Každý skúšajúci musí byť chránený rúškom.
Musí sa obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
Pri písomných testoch je povinné dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou.

V triede môže byť najviac dvadsať žiakov

V materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách najviac 20 žiakov na jednu triedu.

Otvorené najviac deväť hodín

Materské školy budú podľa šéfa rezortu školstva otvorené najviac deväť hodín denne, konkrétna prevádzka závisí od kapacít škôlky.

Vyučovací proces prebieha

Vyučovací proces prebieha prostredníctvom internetu. Žiaci s učiteľmi komunikujú elektronicky.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako postupovať pri odklade povinnej školskej dochádzky?

O odklad povinnej školskej dochádzky žiada zákonný zástupca dieťaťa písomne riaditeľa školy. K žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je potrebné predložiť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V čase zápisu žiaka do 1. ročníka počas mimoriadnej situácie sa tieto odporúčania nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Máme platiť za škôlku či detský klub počas mimoriadnej situácie?

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení od 30.3. do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevok na činnosť školského klubu detí ani príspevok na činnosť centra voľného času. Uvedomujeme si, že v tomto čase mnoho rodín čelí finančným ťažkostiam a nechceme ich zaťažovať aj takýmto spôsobom.